Home

Veřejné zakázky smlouvy

Úvod Registr smlu

Veřejné zakázky jsou realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. Jedná se o úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Jednou ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Veřejná zakázka musí být podle zákona realizována na základě. Veřejné zakázky a dotace. Jednotlivé smlouvy na veřejnou zakázku uzavírané na základě rámcové dohody vąak jiľ spadají pod aplikaci ustanovení § 219 odst. 1 ZZVZ (k tomu srov. výąe). Společná stanoviska MMR a ÚOHS Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190 1) Vyhledávání podle označeného pole nemusí poskytnout úplné výsledky, protože jeho vyplnění není při zveřejňování smlouvy povinné. 2) Přiložené dokumenty, které byly zveřejněny bez textové vrstvy, nebudou prohledány

Je obecně známo, že během plnění předmětu veřejné zakázky, a to zejména v případě zakázek na stavební práce nebo dodávky složitějších investičních celků, dochází poměrně často k potřebě celé řady změn závazků ze smlouvy na plnění veřejné zakázky 49. Průzkum trhu před vyhlášením veřejné zakázky 38 50. Nabídková cena vybraného dodavatele překračuje finanční limit pro VZMR 39 51. Účelové dělení zakázky 40 52. Forma smlouvy s vybraným dodavatelem 40 53. Zrušení zadávacího řízení - 1 nabídka 41 54. Opožděné uveřejnění na profilu zadavatele 41 55 Profil zadavatele statutárního města Hradec Králové (§ 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) Veškeré informace o zadávacích řízeních na veřejné zakázky, vč. zadávacích řízení na veřejné zakázky malého rozsahu, s výjimkou veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných na elektronickém tržišti, která byla zahájena po 13

Změna okolností a veřejné zakázky epravo

 1. Starší veřejné zakázky, které nenaleznete v NEN, jsou zveřejněny v archivním profilu zadavatele na adrese https://zakazky.sshr.cz. Všechny smlouvy uzavřené Správou státních hmotných rezerv jsou k nahlédnutí zde (Registr smluv MV ČR) po zadání IČO SSHR (48133990). —————————————
 2. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv
 3. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv, dostupným zde
 4. ulých let Cenové databáze Metodiky Kodex supervize SFD
 5. zadávání veřejné zakázky úþelné, tedy zda budou naplněny zamýšlené cíle veřejné zakázky. Zadavatel je povinen promítnout při zadávání veřejné zakázky zásady 3 E, a to nejen při stanovení hodnotících kritérií na plnění zakázky, ale i při stanovení celkových parametrů na požadované plnění veřejné.
 6. istraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč.
 7. Veřejné zakázky Vyhlášený nouzový stav se citelně dotkl také oblasti veřejných zakázek.Podmínky, za kterých byla zadávací a výběrová řízení zahájena nebo za kterých byly veřejné zakázky zadány, se výrazně změnily.Mnoha zadavatelům a dodavatelům to zkomplikovalo plnění jejich povinností.. Abychom vám pomohli tuto obtížnou situaci překonat, připravili.

Veřejné zakázky: povinnosti zadavatele po uzavření smlouvy

 1. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Mze pod č.j. 18918/2019-MZE-16212, ze dne 3.4.201
 2. Veřejné zakázky a profily zadavatelů na Portálu pro vhodné uveřejnění - největším portálu s veřejnými zakázkami na českém trhu. Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Datum uzavření smlouvy
 3. Fakultní nemocnice v Motole O násVeřejné zakázky. Veřejné zakázky. Informace o veřejných zakázkách FNM jsou uveřejňovány v elektronickém nástroji poradenských a ostatních externích společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy, ani advokátů a advokátních kanceláří, které mají uzavřené.
 4. Druh veřejné zakázky: Služby; Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je vyhotovení projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce kabin fotbalového hřiště v Hynčicích. V rámci přestavby kabin vznikne kulturní a společenské zázemí pro širokou veřejnost
 5. Druh veřejné zakázky: Služby; Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy na výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP pro zadavatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon koordinátora.
 6. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky viz. návrh Smlouvy. Postup zadání, předpokládaná hodnota Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou Režim zakázky: mimo režim ZZVZ Předpokládaná hodnota: 3 802 004 Kč bez DP

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Dostavba areálu TPU UK 2.LF - 4. etapa - TDI ; Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je uzavření příkazní smlouvy na výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností v rámci technického dozoru investora pro zadavatele, který zahrnuje zejména. Předmětem veřejné zakázky je oprava elektroinstalace v pro-storách užívaných obvodním odd. Policie ČR, v objektu čp.66, ul. 28.října, Dobříš, ve vlastnictví města Dobříše. Obsah a roz-sah je dán prováděcí projektovou dokumentací Dobříš - ob-jekt čp.66, ul Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Rekonstrukce objektu Křenová 6 pro zřízení Socio Info Pointu a kontaktního místa pro bydlení - projektová příprava stavby Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Vypracování projektové dokumentace pro stavební úpravy (rekonstrukci) budovy Křenová 6 a výkon autorského dozoru při provádění.

Pozor na změny ve smlouvách na realizaci veřejné epravo

 1. ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky: 12.12.2018: Oprava stávajících autobusových přístřešků MHD v Bílině: 18.12.2018, 9:00: stavební práce: veřejné zákázka malého rozsahu: ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky: 23.10.2018: Stavební úpravy odborných ordinací ve 2.NP budovy C HNsP.
 2. veřejné zakázky poskytováno zadavatelem a dodavatel by poskytoval úplatu, nebylo by uzavření takové smlouvy již zadáním veřejné zakázky. (iii) Jedná se o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce - toto je jedno ze základních dělení veřejných zakázek
 3. veřejné zakázky do uzavření smlouvy s dodavatelem, pokud zákon nestanoví jinak. Zadavatel je povinen pro zadání veřejné zakázky použít jeden z postupů uvedených v . Hlavě II Pravidel. 5 Článek 3 Výklad pojmů - subjekt
 4. Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jsou uveřejňovány v Registru smluv
 5. Od 12.října dochází k omezení úředních hodin: PO 11:00-16:00 h. ST 9:00-13:00 h. tel. č. 352 672 325, 773 668 091, 720 284 094. Preferujte elektronický či telefonický kontakt
 6. Veřejné zakázky - smlouvy: 2013: Výstavba hřiště s umělým povrchem na pracovišti nám. 9. května (formát pdf
 7. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Nákup zahradního traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 1 kusu nového zahradního traktoru s příslušenstvím na celoroční údržbu objektu Strakovi akademie

Je možné změnit smlouvu na plnění veřejné zakázky eLAW

 1. Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla ukončena k datu 31.12.2014, byly již všechny níže uvedené veřejné zakázky realizovány a příslušná plnění poskytnuta. Uvedené ceny jsou konečné a zohledňují případné dodatky, tedy zejména tzv. vícepráce a méněpráce
 2. Povinnosti obce při uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny veřejné zakázky. O bec je jako územně samosprávný celek jedním z veřejných zadavatelů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZVZ). Z tohoto titulu pro obce plyne řada povinností
 3. istra zdravotnictví jsou zveřejněny na Profilu zadavatele - Profilu zadavatele - profilGORDION. Tato forma byla zvolena s ohledem na skutečnost, že na tomto profilu jsou již zveřejněny všechny smlouvy s finančním objemem.
 4. Aktuální informace k epidemii COVID-19 naleznete zde.. Dne 5. 12. 2020 od 12:30 hod. do 6. 12. 2020 do 15:00 hod. bude provedena odstávka systému datových schránek (ISDS), z toho důvodu nebude funkční odesílání žádostí prostřednictvím sekce Formuláře
Ing

Smlouvy (veřejné zakázky) - text. Smlouvy uzavřené na základě výsledku zadávacích řízení jsou uveřejněny od roku 2013 ZDE a do roku 2013 ZDE Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Podpora licencí HCL na rok 2021 Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí technické podpory k licencím HCL na období od 01.01.2021 do 31.12.2021 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Výpočetní technika - rámcová smlouva 2020 II. Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem této opakované veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky a souvisejícího zařízení pro zadavatele na základě rámcové smlouvy a splnění dalších s tím souvisejících závazk Název, druh zakázky a popis předmětu Název: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl.n. Druh zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Zadavatel zadává tuto veřejnou zakázku na služby při výkonu relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm

Centrální evidence smluv - Hlídač státu

podatelna (Maria Benediktová) tel: +420 472 744 923 mob: +420 778 094 734 starosta obce (Ing. Jan Doubrava) tel: +420 478 571 245 mob: +420 724 180 546 bytový fond obce (Iva Konečná) tel: +420 478 571 246 mob: +420 601 391 46 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Oprava komunikace ulice Žižkova - Dobříš Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci stávající chodníkové plochy a vjezdů v mezikřižovatkových úsecích ulice Žižkova. Úpravy chodníků začínají resp. končí vždy v místě již provedené rekonstrukce nároží. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Plzeňsko - 2. vyhlášení Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné. Legislativa veřejné zakázky - Evroá unie Zadávací směrnice. Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/E Veřejné zakázky; Smlouvy. Profil zadavatele; Registr smluv; Smlouvy do 1. 7. 2016; Smlouvy o poskytnutí dotace; Zveřejňované informace. Povinné informace; Poskytnuté informace; Prohlášení o použití cookies; Zásady ochrany osobních údajů; Plán rozvoje; Územní plánování. Územní plán Jindřichův Hrade

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky krmiv pro živočichy. Jedná se především o krmiva určená pro služební psy a živočichy v dočasné či trvalé péči Lesů hl. m. Prahy, obývající lesní zookoutky a Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, o které se zadavatel stará v různých částech Prahy Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby senior dopravy (taxislužby) pro občany s trvalým pobytem na vymezeném území města Chebu a v některých přilehlých obcích, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P nebo dovršili min. 65 let. Bližší informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu 1 Z Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.242.570,-Kč (slovy: pět milionů dvě stě čtyřicet dva tisíc pět set sedmdesát korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky činí 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) bez DPH Na těchto stránkách jsou zveřejňovány informace a dokumenty, týkající se procesu zadávání všech veřejných zakázek od objemu 200 tis. Kč bez DPH. Uvedené informace a dokumenty jsou zveřejněny nejdříve v den podpisu příslušné smlouvy smluvními stranami. Aktuální veřejné zakázky - zahájení výběrového či zadávacího řízení Zahájení nadlimitní. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Cyklostezka Třebíč - Vladislav, projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby spočívající ve.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Revitalizace Karlova náměstí v Třebíči Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvýhodnější nabídky účastníka, se kterým budou dále uzavřeny smlouvy o dílo spočívající v provedení revitalizace Karlova náměstí v Třebíči Veřejné zakázky malého rozsahu snadno a bez chyb. Cíl semináře: Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. • Součinnost při uzavírání smlouvy Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Úklid společných prostor v budovách statutárního města Frýdku-Místku 2021-2022 Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu, zejména ve společných prostorách budov ve vlastnictví statutárního města Frýdku-Místku

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - 1. část Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace na území hlavního města Prahy a vybraných obcí ve. Druh veřejné zakázky: Dodávky; Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je řešení pro řízení přístupu k síti. Postup zadání, předpokládaná hodnota Postup: Otevřená výzva Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsah Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Kontakt pro veřejnost Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1 tel. ústředna: +420 234 811 11

Veřejná zakázka - Wikipedi

 1. ikánské nám. 1 v Brně - stavební opravy Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: dle PD. Postup zadání, předpokládaná hodnot
 2. Veřejné zakázky Informace o veřejných zakázkách IKEM jsou uveřejňovány v elektronickém nástroji EGORDION a NEN . Zakázky zadané prostřednictvím elektronického tržiště TENDERMARKET
 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2.300.000 Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota kupní smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky činí 2.150.000,00 Kč (slovy: dva miliony sto padesát tisíc korun českých) bez DPH
 4. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Celková oprava vytápění hlavní budovy RS Zubří Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je změna zdroje tepla v hlavní budově rekreačního střediska Jasenka v obci Zubří podle technických podmínek (specifikace) a položkového rozpočtu (výkazu výměr) zadavatele
 5. Jedná se o část veřejné zakázky: Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad Datum zahájení: 26.03.2020 Nabídku podat do: 23.09.2020 10:0
 6. Přehled veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Český statistický úřad na portálech E-ZAK, GEMIN a NEN. Obsahuje dále uzavřené smlouvy, archiv veřejných zakázek, veřejné soutěže, předběžné tržní konzultace, průzkumy trhu
 7. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Rekonstrukce silnice III/35826 Chacholice - Vrbatův Kostelec Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci silnice III/35826 od obce Chacholice přes obec Skála po obec Vrbatův Kostelec

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Modernizace silnice III/36826 Boršov ; Druh veřejné zakázky: Stavební práce; Stručný popis předmětu: Jedná se o silnici III/36826 v provozním staničení cca km 0,0 - km 4,3. Celková délka úseků je 966 m a 1232 m. Úseky se nachází v obci Boršov u Moravské Třebové Druh veřejné zakázky: Dodávky; Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Výstavba technické a dopravní infrastruktury Za Střelnicí II, Lanškroun - III.Etapa Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem díla je výstavba infrastruktury

Druh veřejné zakázky: Dodávky; Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení) Stručný popis předmětu: Zakázka na dodávku prostředků pro třídění bioodpadu se skládá ze dvou částí: A. 1000 (tisíc) kusů hnědých plastových popelnic (nádob) na bioodpad o objemu minimálně 240 litrů,. Zákon o zadávání veřejných zakázek nereguluje podrobně způsob výběru dodavatele prostřednictvím veřejné zakázky malého rozsahu a zadavatelé bývají nejistí, zda neporušují pravidla. Tento webinář Vám poskytne spolehlivé návody, jak zvládnout VZMR bez obav Veřejné zakázky a smlouvy; Rozpočet a finance, kontakty, odstávky; Územní plán; Veřejné zakázky; Smlouvy a objednávky; Formuláře ke stažení.

známo, smlouvy na veřejné zakázky však není možné měnit pouze na základě dohody stran, ale je nutné zohlednit specifická pravidla pro veřejné zakázky definovaná zejména v ustanovení § 222 ZZVZ, případně v ustanovení § 100 ZZVZ, kde jsou upraveny předem vyhrazené změny závazků ze smluv Vyhledávání zakázek. V této sekci můžete vyhledávat ve veřejných zakázkách uvedených v sekci Veřejné zakázky malého rozsahu a Archiv veřejných zakázek podle různých kritérií Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Generel městské zeleně Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vytvoření generelu zeleně pro město Ostrov, a to dle specifikace uvedené v příloze č. 4 Parametry generelu veřejné zeleně města Ostro Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Modernizace hlavního optického přenosového systému CESNET2 (FWDM0) Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky technických zařízení informačních a komunikačních technologií (hardware), včetně potřebného software, a poskytnutí.

ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky 7.10.2019 Zobrazit: 11.03.2020 15:14:05 2018 Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové, Starochuchelská 240/38, Praha - Velká Chuchle: podlimitní stavební práce ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky. Veřejné zakázky > malého rozsahu > velkého rozsahu. Profil zadavatele. Archiv veřejných zakázek. Archiv VZ - krnap.cz . Smlouvy. Kontakt. Jedná se o zakázku uveřejněnou v roce 2011 a nyní zadavatel předkládá skutečně uhrazenou cenu dle smlouvy o dílo včetně všech změn a dodatků. Vložil: rbraunova. Vloženo dne Veřejné zakázky Elektronizace ve veřejných zakázkách. Dnem 18.10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ).Toto ustanovení pro všechny veřejné zadavatele stanovuje povinnost elektronické komunikace v zadávacích řízeních dle tohoto zákona a rovněž v řízeních na. využívá modul veřejné zakázky systému TrollISOM | vytvořil 2012-2020 TrollComputers s.r.o.. Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu určitou, a to na dobu tří let. Tato Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části, přičemž každá část může mít až dva dodavatele. Druh zadávacího řízení Otevřené řízen

Radoslav Seidl (*1978) - Hlídač státu

Zveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku dle zákona o

Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy. (2) Veřejné zakázky se podle předmětu dělí na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na služby a veřejné zakázky na stavební práce (dále jen druhy veřejných zakázek) Stav zakázky: vše Vypsané V realizaci Realizované Zrušené Přímo zadané a výjimky - smlouvy Přímo zadané a výjimky - smlouvy realizované Odbor/útvar Veřejné zakázky, výběrová řízení Smlouvy uzavřené do 30.6.2016 zveřejněné na úřední desce. Ostatní smlouvy nad 100.000,-Smlouvy uzavřené od 1.1.2014 do 30.6.2016. Ostatní smlouvy nad 500.000,-Smlouvy uzavřené do 31.12.2013. Archiv výběrových řízení a stavebních akcí města

134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový

Název veřejné zakázky Druh VZ Typ řízení Poslední změna; 09.07.2018 18:08: Pořízení domácích kompostérů a nádob na textil B pořízení nádob na textil: dodávky: Zakázka malého rozsahu: 9. 7. 2018 18:20:0 Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Ukončeno plnění smlouvy Zobrazit detail k zakázce: 2020016 WiFi4EU Podpora připojení k internetu v místních komunitách Zakázka malého rozsahu 8.4.2020 17:00 27.4.2020 11:00 Zadána. Smlouvy Veřejné zakázky Dotace Insolvence Sponzoři Weby státu 206; Přihlášení Registrace; Další databáze 32; Analýzy a reporty 24; Zjistili jsme; Tipy Jak používat Hlídače Podpořte nás Přidejte se k nám; Přihlášení Registrac Předmětem veřejné zakázky jsou hlavně stavební práce a související dodávky - úpravy učebnového pavilonu U.12.2 ZŠ v Nové Pace v Husitské ulici, konkrétně se jedná se o přístavbu výtahu a nové imobilní WC ve 2NP a další stavební úpravy v pavilonech MVD a U12. Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnot

JUDr

Podrobné vyhledávání Registr smlu

Uzavřené smlouvy na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jsou uveřejňovány v Registru smluv, dostupným zde Veřejné zakázky; Projekty - dotace; Veřejnoprávní smlouvy; Organizace města; Prevence kriminality města; Komunitní plán; Komunitní plán 2018; Komunitní plán 2019; Komunitní plán 2020-22; MAP rozvoje vzdělávání ORP Kaplice; SMOP- Svaz měst a obcí regionu Pomalší; Odpady - sběrný dvůr, svoz; Územní plán města. Předmětem zakázky je dodávka chladicí kapaliny Glysantin G30 dle přílohy č. 1 - Technická specifikace a ceník. 3 DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1 Doba plnění veřejné zakázky 3 roky od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do okamžiku vyčerpání finančního limitu rámcové kupní smlouvy. 3.2 Místo.

Změny smluv na plnění veřejných zakázek podle nových

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Chodník a přechod pro chodce, lokalita Pražská - Příbramská - II. vyhlášení Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jehož předmětem je stavební zakázka spočívající ve zřízení přechodu pro chodce. Smlouvy do roku 2013 k nahlédnutí zde. Poznámka: Nejsou zveřejňovány smlouvy uzavřené dle Zákoníku práce, smlouvy o nájmu hrobového místa, smlouvy o poskytování pečovatelské služby a smlouvy o nájmu bytových prostor Naše činnosti zahrnují zpracování zadávacích podmínek, vyhlášení výběrového řízení (způsobem odpovídajícím typu veřejné zakázky), vyřízení dotazů uchazečů, organizaci a řízení procesu otevírání nabídek, hodnocení a posouzení, výběr nejvhodnější nabídky, oznámení výsledků a úkony po podpisu smlouvy Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Nové a Staré Srbice likvidace odpadních vod Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rozšíření a úprava stávající jednotné kanalizační sítě v Srbicích - 2. etapa Informace o plánovaném zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Kancelářské potřeby III/2017 - VZMR/0321/17 25.10.2017 / Odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje připravuje výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku kancelářských potřeb.

Nastíníme, kdy je vhodné využít zadání veřejné zakázky formou přímého zadání a kdy je naopak vhodnější uzavřená či otevřená výzva. V průběhu školení budou také posluchači upozorňováni na příklady dobré a špatné praxe v oblasti zadávání VZMR. Program semináře: Koncepce veřejných zakázek malého rozsah Název veřejné zakázky Druh řízení Datum zahájení Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast Stav řízení / VZ Detail VZ 20200022 Smlouva o úvěru na akci Novostavba sociálních bytů na parc. č. 789/ Předmět veřejné zakázky. uveřejnění smlouvy k VZMR. Evidenční údaje o zakázce Identifikátor zakázky. P20V00000001. Podrobná charakteristika zakázky Druh veřejné zakázky podle předmětu. Služby. Druh zadávacího řízení. Zakázka malého rozsahu. Stav zadávacího řízení. Ukončeno plnění smlouvy. Informace a soubory.

Profil zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Výběrová řízení - egordion.cz. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na nájem prostor sloužících podnikání za účelem umístění nápojových a stravovacích automatů v budovách Nemocnice Na Homolce zveřejněná v termínu od 6.11.20 do 23.11.20 do 12:00 hod Veřejné zakázky jsou zveřejněny na Profilu zadavatele (v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele Veřejné zakázky zadavatele Česká republika - Ministerstvo životního prostředí jsou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími příslušnými právními, prováděcími a interními předpisy a s příslušnými usneseními vlády České. Veřejné zakázky - profil zadavatele (do 31.12.2012) Veřejné zakázky FN HK (do 11.7.2011) Prodej majetku z ubytovny FNHK J. Masaryka 201 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Cyklostezka Hořovice - Kotopeky Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v novostavbě cyklistické stezky od ulice Sv

Informace o úřadu Statutární město Prostějov - Hlídač státu

Veřejné zakázky Obec Boršov nad Vltavou při zadávání veřejných zakázek postupuje dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle vnitřní směrnice. Přílohy k článk Veřejné zakázky 2020. Aktualizováno: P/008/2020 Označení číslování zakázek: P - zakázky II. kategorie Veřejné zakázky 2012 ; Uzavřené smlouvy do r. 2012 . Samospráva. Povinné informace; Poskytování informací. , Nemocnice Žatec Veřejné zakázky. Nemocnice Žatec, o.p.s. Husova 2796, 438 01 Žate Veřejné zakázky Profil zadavatele; AKTUÁLNÍ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ . UKONČENÁ VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ ZADÁNO: Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem: Realizační studie a pasportizace vybraných lokalit pro P+R ve Středočeském kraji Veřejné zakázka byla dne 24

druh veřejné zakázky: Služby: stručný popis předmětu: Cílem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou služby spočívající ve zhotovení územní studie krajiny správního obvodu ORP Slavkov u Brna (dále jen dílo) Veřejné zakázky Veřejné zakázky. ODKAZ NA VEŘEJNÝ PROFIL ZADAVATELE. Rozcestník stránek. Záměry. Zobrazit více Uzavřené smlouvy nad 500 tis. Kč bez DPH. Zobrazit více Menu stránek v patičce Přeskočit menu stránek v patičce. Město. O městě.

Škola v pohybu?! (Autor: MgrBedřich Landsfeld (*1959) - Hlídač státuRNDrVzor - Pracovní smlouva včetně nepovinného výčtu práv aFotogalerie - 3Dárky pro novomanžele — Čeština

Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Provádění úklidových služeb v objektech Magistrátu města Frýdku-Místku s místem plnění Magistrát města Frýdku-Místku, budovy Radniční 1148, Radniční 1149, Radniční 10, Politických obětí 2478, Klub Semafor - Kostíkovo náměstí 647, komunitní centrum na ul Veřejné zakázky. 11.09.2019 / 14:02 | Aktualizováno: 25.09.2019 / 10:02 Na tomto místě jsou uveřejněny informace o aktivních a neaktivních profilech zadavatele, na kterých je možné dohledat informace k veřejným zakázkám zadávaných Ministerstvem zahraničních věcí Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Ošetření dřevin ořezem v parku B. Smetany ve Městě Albrechticích Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Na základě dendrologického průzkumu byly stanoveny zásahy (řezy) na stromech v parku B. Smetany ve Městě Albrechticích Od roku 2011 se veřejné zakázky realizují prostřednictvím elektronického systému E-ZAK (ezak.ujep.cz). Zde najdete aktuální přehled veřejných zakázek univerzity s možností elektronické účasti Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Nákup materiálu pro pneuservis (vyvažování, lepení, opravy pneumatik) Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je nákup vyvažovacích závaží, ventilků a lepení pneumatik pro automobilová kola osobních, užitkových a nákladních vozidel

 • Strojírenská technologie stříhání.
 • Jaké jsou italky.
 • Účes podle počítače.
 • Mdf desky kuchyně.
 • Sens.
 • Příslušníci rodiny anglicky.
 • Glukokortikoidy osteoporoza.
 • Nejlepší hračky 2017.
 • Sauronovo oko mrakodrap.
 • Lakros na koni.
 • Prohlášení autora bakalářské práce.
 • Počasí monopoli.
 • Joga hamstringy.
 • Kinesio taping for patellar pain.
 • Protect humpolec.
 • Co je soudní moc.
 • Kojenecke zimni cepice.
 • Jak hrát doprovod na klavír.
 • Kadeřnické studio olomouc.
 • Hartmann stíhač.
 • Top divka 2019.
 • Turecko průmysl.
 • Sedačky bazar zlin.
 • Zábrdovice bazén ceník.
 • Binární toxin clostridium difficile.
 • Aps supply.
 • Olympijské sporty 2018.
 • Kdy hnojit rajčata.
 • Vyber skleniku.
 • Moje rodina popis.
 • Norwich teriér chovatelská stanice.
 • Panthers florida.
 • Bazos rx8.
 • Hvězdářské dalekohledy.
 • Windows 7 professional download.
 • Jak vypadá skvrna při borelioze.
 • Magnetické vitrážní tyčky.
 • The covenant 2.
 • Olympijské sporty 2018.
 • Plamének jackmanův.
 • Dvd táta je doma 2.