Home

Témata bakalářských prací pedf uk

Témata bakalářských prací spolu uvedením školitele a případně konzultanta musí být uvedeny v SIS. Zde je také možné vybírat z nezadaných vypsaných témat. Další témata lze domluvit individuálně, dle zájmu studenta, s členem katedry (vzhledem k výzkumnému zaměření jednotlivých týmů katedry, viz. seznam. ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÉ / DIPLOMOVÉ PRÁCE DO SIS. Po přihlášení v SIS otevřete modul Témata prací (Výběr práce). V modulu Témata prací (Výběr práce) překontrolujte, zda je ve sloupci Zadáno (1) vyplněné datum.V případě že není vyplněno, nebudete moci vložit práci přes SIS (obraťte se na vedoucího práce či pověřenou osobu na katedře, na které Vám práce. Upozorňujeme, že podle článku 19 odst. 4 nových Pravidel pro organizaci studia na PedF odevzdávají studenti závěrečné práce (bakalářské i diplomové) pouze v elektronické podobě. - Témata bakalářských prací - Témata DP program Speciální pedagogik

Bakalářské práce — Přírodovědecká fakulta UK

Zadávání bakalářských a diplomových prací 1. Témata bakalářských a diplomových prací vypisuje vedoucí pracoviště na základě návrhů členů pracoviště nebo návrhů studentů ve lhůtě určené harmonogramem akademického roku. Témata závěrečných prací musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu. Každý rok je napsáno tisíce závěrečných prací na různá témata. Autoři na nich stráví hrozně moc času. Udělají opravdu to nejlepší, co s daným tématem mohou udělat. Proč ale některá témata čtenáře zaujmou a jiná nikoliv. Důvodem je, že se některá neustále opakují dokola V modulu Témata prací (Výběr práce) překontrolujte, zda je ve sloupci Zadáno (1) vyplněné datum.V případě že není vyplněno, nebudete moci vložit práci přes SIS (obraťte se na vedoucího práce či pověřenou osobu na katedře, na které Vám práce byla zadána) KITTV - témata bakalářských prací KITTV PedF UK témata bakalářských prací pro školní rok 2019/2020 PRO STUDENTY OBORU UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ/MATEŘSKÉ ŠKOLY Představy žáků 1. st. ZŠ o fungování počítače a počítačových sít

Témata bakalářských prací (dále jen BP) jsou zveřejněna na začátku zimního semestru 2. ročníku. Studující si z této nabídky vybírají téma, resp. oblast, která je zaujala. V mimořádných případech zdůvodněného zájmu mohou studující navrhnout vlastní témata, která však musí odpovídat expertíze potenciálního. Fakulta / Geografie / Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie / Studium / Bakalářské studium / Témata bc. prací Témata bakalářských prací Prosíme studenty, kteří mají zájem o některé z nabízených témat, aby pro bližší informace kontaktovali příslušného zaměstnance katedry - vedoucího práce Počítač, od jehož výroby uplynuly tři roky, se dá použít pouze jako bytový doplněk. Počítač, od jehož výroby uplynulo pět a více let, se už nedá použít vůbec Před obhajobou, přehled témat. Všechna nově vypisovaná nebo řešená témata bakalářských prací jsou zveřejněna ve Studijního informačního systému UK (SIS) - v aplikaci Témata práce (Výběr práce).. Od 1. 6. 2006 vznikla podle novely vysokoškolského zákona povinnost odevzdat spolu s tištěnou verzí práce i stejnou identickou elektronickou verzi ve formátu pdf.

Karel Starý – UVRVKITTV PedF UK Praha

Odevzdání bakalářské / diplomové práce - Pedagogická fakult

Témata bakalářských prací nabízená Katedrou sociologie a doktorskými studenty Sociologie; S nabízenými tématy bakalářských prací se studenti mohou seznámit na webové stránce ISS, resp. katedry podle opatření děkana o zveřejňování prací v SIS UK Vypsaná témata bakalářských a diplomových prací Odkazy na webové stránky institucí se zaměřením na problematiku vyučovanou na ústavu Předmět Finanční účetnictví II se zaměřením na země V4 - financováno z projektu VISEGRA Univerzita Karlova. Pedagogická fakulta . Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1. Tel.: +420 221 900 111 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Identifikační údaje. Katedra výtvarné výchovy, 3 patro

Závěrečné práce - Katedra speciální pedagogik

Téma práce se obvykle zadává do konce 5.semestru. Témata BP jsou schválena vedením katedry a pak zveřejněna na webových stránkách katedry. Následně jsou v tematických celcích představena studentům na Teoreticko-metodologickém úvodu bakalářských prací (Gillernová, Šírová) Témata bakalářských prací. Téma bakalářské práce si student může vybrat z nabídky ze seznamu v SIS, případně si vymyslet vlastní téma a dohodnout se přímo s vyučujícím. Klauzurní práce. Nutným předpokladem pro připuštění k SZZ je vykonání tzv. klauzurní práce Pravidla jsou stejná jako pro psaní dipolomových a bakalářských prací. Proto jsou uvedeny vzory úvodních listů zde. Anotace, klíčová slova: Anotace je stručné cca 5 řádkové vyjádření k tématu, cílům a podstatným závěrům práce. Uvádí se v češtině a angličtině na téže straně Přehled bakalářských prací. Od roku 2018 bez listinné verze. 2008: 2009: 2010: 2011: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: Knihovna PedF UK, Magdaleny.

BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA ÚSTAVU ETNOLOGIE FF UK Předložený seznam je orientační pomůckou pro studenty etnologie, kterým představuje: 1) tematické okruhy bádání, kterým se věnují akademičtí pracovníci Ústavu etnologie, 2) témata úspěšně obhájených absolventských prací, které tito pracovníci. Témata bakalářských a diplomových prací. Ověřte si, zda můžete psát kvalifikační práci pod mým vedením! U studentů Fakulty sociálně ekonomické UJEP, Fakulty podnikohospodářské VŠE a Přírodovědecká fakulty UK je to možné téměř automaticky Institut sociologických studií FSV UK. Pekařská 16. 158 00 Praha 5. Nabízená témata bakalářských a diplomových prací Katedry sociologie

Učitelé z praxe, formativní hodnocení ve vysokoškolské výuce, řízená reflexe a diskuze u kulatého stolu - to a další zajímavá témata nabízí konference Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK, která se uskuteční 24. a 25. listopadu pod záštitou profesorky Radky.. Rozsah textu studentských prací (tj. bez příloh) by se měl pohybovat v rozmezí 5-10 stran u seminárních prací, 30-50 stran u bakalářských a 60-100 stran u prací diplomových. Práce musí být stránkovány. První stranou je titulní list. Pozor, i seminární práce musí být stránkovány Vyhláška ředitele IKSŽ č.1/2020 pro odevzdání a zaevidování tezí bakalářských a magisterských závěrečných prací a počet verzí odevzdávaných k obhajobě. Průvodce zpracováním bakalářských a magisterských prací. Šablony závěrečných prací Vyhledání absolventů a závěrečných prací: Masarykova univerzita : Fakulta studia Příjmení. Rok * Titul. Pracoviště závěrečné práce. Vyberte alespoň jedno z kritérií a klikněte na 'Vyhledat.'. Doporučujeme zadání bakalářské práce uskutečnit na začátku třetího ročníku. Zadávání bakalářských prací se děje prostřednictvím modulu Témata prací ve Studijním informačním systému MFF UK. (Pozn. pro pedagogy: Podrobné technické informace o vypisování prací naleznete zde.) Závěrečná práce musí být, až.

Témata bakalářských a diplomových prací. Oborové a výzkumné zaměření akademických pracovišť se promítá také do struktury témat bakalářských a diplomových prací, jejichž seznam je zde přiložen. Témata jsou definována v závislosti dohodě a konzultacích s vedoucím bakalářské nebo diplomové práce Témata studentských projektů, bakalářských a diplomových prací. Písemnou přihlášku obsahující Vaše jméno, ročník, obor, jméno vedoucího a název tématu odevzdejte na sekretariátě katedry aplikované matematiky na Malé Straně (paní Petra Příhodová, místnost 222) do termínu stanoveného harmonogramem aktuálního akademického roku

- Problematika na rozhraní demografie a ekonomie, population economics. - Témata z okruhu public finance. Konkrétní výběr témata dle zájmu studenta. Mgr. Milan Frydrych Topics related to economic growth, especially empirical applications are welcome. PhDr. Petr Gapko Ph.D TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Ošetřovatelství - Všeobecná sestra 3. roč. ak. rok 2006/07 Příjmení a jméno Téma práce 1. BARÁKOVÁ Eva Ošetřovatelský proces u nemocného s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). 2 Státní zkoušky a diplomové práce - Katedra matematiky PedF MU. Tématické okruhy ke státní zkoušce z matematiky a a didaktiky matematiky - učitelství pro 1. stupeň ZŠ Aktuální témata bakalářských a diplomových prací lze nalézt v příslušné aplikaci informačního systému Témata a okruhy bakalářských a diplomových prací. Katedra biblistiky a judaistiky, Oddělení judaistiky, HTF UK v Praze doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (Mišna, Talmud, rabínská literatura) Témata bakalářských a diplomových prací. Vede řadu bakalářských a diplomových prací, v současnosti také jednu doktorskou práci. Témata těchto prací se týkají v současnosti nedoceňovaných možností a podob rozvíjení vizuální gramotnosti a tvořivého myšlení ve výtvarné výchově a na popisování a analyzování toho, jak různá chybná pojetí brání.

Témata bakalářských prací pro školní rok 2020/2021

V přiloženém souboru naleznete nabízená témata bakalářských a diplomových prací vypsaná pro ak. rok 2020/2021. V případě zájmu o některé z témat kontaktujte, prosím, příslušného vyučujícího co nejdříve témata diplomových prací KITTV - témata diplomových prací KITTV PedF UK témata diplomových prací pro školní rok 2012/2013 Výuka technicky zaměřených předmětů na všeobecně vzdělávacích školách v USA Analýza příslušných podkladů (učební osnovy, programy, kurikula atd.) ve vybraných státech USA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Vypracování bakalářské práce na Katedře experimentální biologie rostlin se řídí platnými pravidly pro psaní bakalářských prací a konání bakalářských zkoušek na biologické sekci.Ty spolu s tématy bakalářských prací zadaných v SIS specifikují obsah, rozsah i formu - viz oddíl Pojetí a rozsah BP

Vedoucí Katedry rusistiky a lingvodidaktiky PedF UK v Praze vypisuje témata bakalářských a diplomových prací na akademický rok 2014/2015. Témata závěrečných prací 2014/15 - stáhnout (formát DOCX) Přejít na stránku k závěrečným prace Zadávání bakalářských prací Obecná pravidla. Věnujte prosím náležitou pozornost Pravidlům pro organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech na FF UK ze dne 23.6. 2017, Opatření děkana č. 18/2016 Změna opatření děkana č. 10/2014, Pravidla pro evidenci, odevzdávání, obhajování a zveřejňování závěrečných prací, Metodickým pokynům. Nově vypsaná témata bakalářských a diplomových prací naleznete v SISu. Kontakt: [e-mail] Poslední změna: 20. červen 2016 11:1

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2017/201

> TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ. TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Informace o provozu knihoven UK FF 30.9.2020; Setkání se studenty a studentkami 1. ročníku 30.9.2020; Výuka v zimním semestru 2020/21 30.9.2020; 21st Century Aesthetics 24.9.2020; Fond mobility - podzim 2020 15.9.202 Závěrečné práce Checkliste - Doporučený postup při zpracovávání závěrečných (bakalářských, magisterských) prací na Katedře německého jazyka a literatury Oborové standardy pro diplomové (bc., mgr.) práce na KNJ; Na stránce Pokyny děkana PdF k realizaci závěrečných prací (1/2015) najdete mj. časový rámec zpracovávání závěrečných (bakalářských.

Témata bakalářských prací Radiologický asistent 3. roč. ak. rok 2007/08 Petra Urbánková: Téma: Úloha RA při vyšetření ledvin metodami nukleární medicíny. Vedoucí práce: MUDr. Ingrid Špalková Oponent: doc. MUDr. Petr Vlček, Csc. Kristýna Tejnorová Provozní doba od 1. září 2020. Jsme pro Vás k dispozici vždy pracovní dny 10:00 - 18:00 hod., o víkendech 12:00 - 18:00 hod. Ve státní svátky zavřeno tj TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ. Prof. PhDr. Tomáš Hlobil, CSc. 1. Komparace vybraných kapitol z prvního, druhého a třetího vydání Jungmannovy Slovesnosti. 2. Komparace vybraných úvodů do estetiky (např. úvodů české a anglické provenience) co do vymezení předmětu, výběru témat a kategorií. 3

Vypisování témat a zadání bakalářských, diplomových a dizertačních prací. Podle opatření děkana č. 21/2010 se od 29. 9. 2010 vypisují témata závěrečných prací prostřednictvím SIS. Postup: Student se domluví na tématu práce s vybraných školitelem. Školitel vypíše nové téma v SIS Rámcová témata k závěrečným pracím obdrží studenti na sekreatriátu katedry.. Odevzdání návrhů zadání bakalářských a diplomových prací: Návrh zadání bakalářské / diplomové práce podepsaný vedoucím práce předkládá student ke schválení vedení katedry v období od začátku zimního semestru do začátku zkouškového období letního semestru Různá témata z morfologie, syntaxe, frazeologie a fonetiky - vždy po předchozí domluvě. Preferují se kontrastivní studie italština - čeština, popř. italština - další jazyk (zejm. francouzština, němčina, angličtina). Příklady možných témat: 1. Gerundium v italštině a jeho ekvivalenty v češtině (InterCorp) 2

Hana Voňková – UVRV

Tituly studentských (postupových, bakalářských, magisterských, rigorózních, disertačních, doktorandských) prací z oblasti genderových studií a feminismu (jako metody, teorie i tématu) se začaly sbírat v roce 1999. Systematický sběr zatím pokrývá roky 2000 až 2002. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha (PedF UK Přihlášení tématu práce. Uzávěrka výběru tématu pro studenty bakalářských a magisterských oborů, kteří kteří hodlají v daném akademickém roce ukončit své studium, je vždy 30. listopadu.Student si buď téma vyhledá a přihlásí se prostřednictvím SIS UK - modul Témata prací (Výběr práce), nebo může sám navrhnout téma práce a obrátit se na vyučujícího. Studentský spolek Schwa. Schwa je studentský spolek při oboru Anglistika - amerikanistika. Cílem spolku je sdružit studenty a poskytnout jim oporu při organizování tvůrčích projektů a akcí, které mohou obohatit ostatní jak vědomostně, tak i společensky

Vypsaná témata bakalářských prací Učitelé ÚAJD přijímají bakalářské práce v uvedených oblastech. Na konkrétním tématu se, prosím, domluvte s učitelem, do jehož oboru by práce spadala Kontakt Pedagogická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5 779 00 Olomouc IČ: 61989592 DIČ: CZ6198959 Témata bakalářských a magisterských diplomových prací vztahující se k evoluci a fylogenezi lidoopů a člověka: Systematická Více informací... Morfologie sluchového aparátu u podzemních hlodavc

Repozitář závěrečných prací - Univerzita Karlov

Výuka - Témata bakalářských prací pro obor Nutriční terapeut Úvod; Kde nás najdete; Charakteristika pracoviště a výroční zprávy; Nadační fond profesora Charvát Témata bakalářských a diplomových prací: uvedená témata jsou pouze návrhy, vlastní nápady studentů a studentek jsou vítány BP studenti Učitelství pro mateřské školy: kazuisticky laděné práce sledující dítě se zdravotním znevýhodněním či v náročné životní situac Kontaktní osoba pro agendu bakalářských a magisterských závěrečných prací na studijním oddělení: Jaroslav Jirák (jaroslav.jirak@ff.cuni.cz), tel. 221 619 324, Helena Nováková (helena.novakova@ff.cuni.cz) Odevzdání bakalářských a diplomových prací

Témata bakalářských prací; Pokyny k SZZ a obhajobám bakalářských prací Sborník z celostátní konference PedF UK Praha Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha: PedF UK v Praze, 2008, s. 102-105. SVOBODOVÁ, E. Tvorba a inovace školního vzdělávacího programu, In Řízení mateřské školy. Praha: RAABE, 2008, 15. Katedra andragogiky a managementu vzdělávání. Zobrazit minimální záznam. Vývoj témat bakalářských prací na katedře Centrum školského management Všechna témata lze v zásadě zpracovat v podobě semestrálních, bakalářských a diplomových prací - rozdíly mezi nimi jsou ve zpracování tématu podle principů a požadavků toho kterého typu studentské odborné písemné práce (v rozsahu práce, hloubce analýzy, podrobnosti výkladu i argumentace, načtené literatury atd.)

Vybraná opatření děkana a provozní pokyny - Pedagogická

Specifikace závěrečných prací vedených na katedře preprimární a primární pedagogiky. Opatření děkana č. 37/2017 o podrobnostech pro závěrečné práce zde.. Povinností studenta je odevzdat bakalářskou nebo diplomovou práci prostřednictvím SIS v elektronické podobě, tištěná verze práce se již neodevzdává Katedra botaniky vypisuje témata bakalářských a diplomových prací v následujících okruzích: 1. Biosystematické studie v čeledích Asteraceae, Poaceae, Cyperaceae a Brassicacaea [Biosystematic studies in Asteraceae, Poaceae and Cyperaceae] Témata vhodná zejména pro studenty systematické biologie a ekologie Pro zpracovávání diplomových prací je podmínkou dobrá znalost biblické řečtiny a alespoň jednoho moderního jazyka (nejlépe angličtiny nebo němčiny). Pro zpracovávání bakalářské práce je tato podmínka doporučená. doc. Josef Hřebík, Th.D., S.S.L. Starý zákon v letošním roce témata nevypisuje (vědecká činnost 1. Přihlaste se do Studijního informačního systému, vstupte do modulu Témata prací (Výběr práce), prostřednictvím filtru vyberte práce, které vypisuje Ústav informačních studií a knihovnictví, dále vyberte relevantní typ práce z příslušné nabídky a konečně zvolte volbu nezadané. Zobrazí se vám tak.

Jak si vybrat téma bakalářské a diplomové práce? Pavel

 1. závěreþných (bakalářských a diplomových) prací především z hlediska souasných právních a organizaþních předpisů (zejména pak Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 06/2010 (Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací) a Opatření děkana UK FTVS č
 2. V roce 2016 nabízela PedF UK celkem 124 studij- ních oborů, z toho 99 oborů v prezenční formě (50 v bakalářských studijních programech, 48 v na
 3. Témata pro bakalářské a diplomové práci jsou vypsána ve Studijním informačním systému. Po osobní domluvě lze vypsat bakalářskou nebo diplomovou práci i na jiné téma. Témata bakalářských prací pro studenty IES FSV UK jsou vypisována po osobní dohodě
 4. Témata bakalářských a diplomových prací pro akad. rok 2019/2020 Autor: Irena Smetáčková • Vydáno: 25.10.2019 22:36 • Přečteno: 1853x • Komentářů: 0 ECER 2019: Oceněná Tereza Tetourov
 5. Chtěl bych se zeptat, a byl bych moc rád, kdyby mi odpověděl alespoň Radek, zda si studenti sami volí témata bakalářských prací nebo jsou tato témata někde vyvěšována a studenti si z nich mohou pouze vybírat
 6. 4 Zadávání témat závěrečných prací 15 4.1 Téma závěrečné práce 15 nyní zaměřeny na pedagogická témata a v této oblasti by měli 2 Text v tomto znění používal ÚPRPŠ PedF UK do r. 2012 na formuláři Zadání bakalářské práce, viz příloha. 1
 7. Domů » Studium » Bakalářské a diplomové práce » Témata BP a DP Témata bakalářských a diplomových prací Instrukce k novému internímu postupu zadávání BP a DP jsou k dispozici u vedoucích prací a na sekretariátu katedry

Pedagogická fakulta UK, HELPDESK SI

 1. IES Pro studenty Studijní programy Bakalářské studium Témata bakalářských prací Mgr. Olesia Zeynalova Education and Research Institutions Higher Education Enrollmen
 2. Pro tento rok máme vypsaná tato témata: Témata-bakalářských-a-diplomových-prací.xlsx, ale rádi s tebou probereme i jiné návrhy. Stačí nám napsat na e-mail personal@ks-europe.com a rádi ti pomůžeme
 3. Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 816 111 . Další kontaktní informac
 4. Témata schválených a obhájených závěrečných kvalifikačních prací na UTPO. Seznamy schválených témat závěrečných prací. Bakalářské práce. 2017-10; 2016-10; 2016-06; 2015-10; 2015-06; 2014-10; Diplomové prác
 5. TÉMATA Diplomových prací . Bakalářských prací . pro školní rok 2010/2011. zadání DP do 6.11.2010. zadání BP do 18.3.2011 . Doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D. BP: 1. Problematické body kodifikace kladení interpunkční čárky (na základě materiálového. výzkumu) 2. Jazykový a slohový rozbor vybraného textu (množiny textů) 3
 6. Katedra fyziky atmosféry MFF UK a ČEZ a.s. nabízí výzkumná témata pro řešení studentských projektů i absolventských prací. V souvislosti s rozvojem obnovitelných zdrojů energie je dnes v oblasti energetiky vysoká poptávka po analyticích orientujících se ve fyzice atmosféry, meteorologii a klimatologii

KITTV PedF UK

Témata bakalářských prací - Bc. SKA. Balzamování a metodika přípravy anatomických preparátů (ve spolupráci s Anatomickým ústavem LFP UK) Mgr. Patrik Galeta Ph.D. pro ak.r. 2020/21 aktualizováno dne 10.2.2020. Vliv odstavení na dětskou úmrtnost: rekonstrukce z kosterních pozůstatků. (u bakalářských prací), resp. 1. úseku (u diplomových prací) studia. Vedoucí práce rovněž zapisuje do SISu a indexu studijní povinnost pod názvem Kolokvium k bakalářské, resp. diplomové práci(hodnoceno 3 kredity), a to ve 3. (u bakalářských prací), resp. 2. úseku (u diplomových prací) studia V neposlední řadě naši pracovníci pomáhají iniciovat vznik studijních programů, oborů a předmětů, spolupracují při jejich akreditaci a vytvářejí témata bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací reagující na aktuální dění, a to napříč jednotlivými fakultami Univerzity Nabídka bakalářských či diplomových prací na oddělení biosystematiky - polyploidie u rostlin. Dovolujeme studentům nabídnou témata bakalářských či diplomových prací, zaměřených na různé aspekty polyploidie u rostlin. Více . 1.1.2020

Katedra psychologie - Bakalářské práce - požadavky na

Témata bakalářských (BP) a diplomových (DP) prací Témata BP a DP jsou dostupné na stránce Témata studentských prací Upozornění studentům 2. ročníku bakalářských studijních oborů, kteří chtějí v akademickém roce 2020/2021 ukončit své studium obhajobou bakalářské práce (BP) a složením státní závěrečné. Zajímejte se o témata bakalářek II. - kde hledat? V předchozím díle našeho zatím krátkého seriálu jsme naznačili, že při volbě oboru je dobré podívat se i na témata bakalářských prací vypisovaných na různých oborech. Nyní se podíváme, kde tyto informace (seznamy témat) hledat. Více.. Cílem FSV UK je rozvíjet pedagogickou a výzkumně-analytickou činnost a rozšiřovat profesní přípravu v klíčových sociálněvědních oborech. politická témata, sportovní klání či společenské večery. Vedení bakalářských prací. Akademický rok (20.. / 20..).

AK souhlasí s prodloužením platnosti akreditace všech bakalářských a magisterských studijních programů a jejich oborů, které jsou uskutečňovány PedF UP a jejich akreditace nebyla omezena nebo prodloužena pouze na dostudování stávajících studentů, na dobu 6 let, včetně oprávnění konat státní rigorózní zkoušky tam. Témata diplomových a bakalářských prací pro rok 2015 Nabízená témata pokrývají mezioborovou spolupráci mezi FEL-ČVUT, 2. LF UK - FN MOTOL, FGU-AVČR, UI-AVČR. Pro bližší informace kontaktujete jancarad@fel.cvut.cz, jezdip1@fel.cvut.cz, cmejla@fel.cvut.cz. Název: Analýza termografického záznamu při přímé kortikální. Pravidla týkající se bakalářských a diplomových prací pro obor filosofie Závěrečná práce musí splňovat obecné požadavky uvedené ve Studijním a zkušebním řádu UK (čl. 12) a v Opatření rektora 72/2017 a v Pravidlech pro organizaci studia na FF UK Témata bakalářských a diplomových prací 2019/2020 Lingvistika - oc. Phr. Pavel Kolář, Sc. 1. Shakespeare in original pronunciation. 2. Polysemy and homonymy - lexicographical approach 3. Archaisms in English- two possible theses with different focus 4. Secret languages in today's Britain - three possible theses with different focu

Témata bakalářských prací — Přírodovědecká fakulta UK

Obor SPECIÁLNÍ PÉČE. Speciální péče (nebo u nás od 70. let 20. století ustálené označení speciální pedagogika - SP) je vědní obor, který se zabývá vzděláváním, začleňováním, socializací, rozvojem a péčí o jedince s nějakým druhem znevýhodnění Pedf UK - Studium has 311 members. Skupina pro současné studenty a absolventy Pedf UK - prostor pro dotazy, rady, výměnu zkušenost Vypisování témat prací může provést každý školitel sám v SIS/ položka zadávání prací. Dle rozhodnutí Katedry fyziologie rostlin je nutné, aby si externí učitelé bakalářských a magisterských prací na Katedře fyziologie rostlin vyhledali konzultanta, který zajistí splnění formálních fakultních požadavků Elektronické odevzdávání bakalářských a diplomových prací Závěrečné bakalářské a diplomové práce určené k obhajobě v letním a podzimním termínu státních závěrečných zkoušek tohoto akademického roku se budou odevzdávat pouze elektronicky do SIS , tištěné verze v rámci těchto dvou termínů nebudou vyžadovány

KITTV PedF UK Prah

(2) Zadání bakalářských prací na základě návrhu jejich vedoucích vypisují vždy na začátku akademického roku vedoucí kateder. Témata mohou vycházet z návrhů předložených studenty (§ 62 odst. 1 písm. f) zákona). Termíny a způsob zveřejnění témat a výběru bakalářské práce studentem stanoví děkan Témata bakalářských a diplomových prací nabízená členy ústavu najdete zde. Nestanoví-li vedoucí práce či oponent jinak, není na Ústavu obecné lingvistiky v souladu s Pravidly pro organizaci studia na FF UK (viz zde) vyžadováno odevzdání pomocného výtisku závěrečné práce Meopta - optika, s.r.o. - témata diplomových a bakalářských prací, placené stáže a stipendijní programy pro studenty vybraných oborů (především optika, strojírenství) Nestlé - stáže pro studenty v různých odvětvích (IT, HR, marketing, výroba, finance aj.), témata absolventských prací, graduate program

Bakalářské práce - 3

Rozcestník s nástroji Moodle UK pro PedF. Čeština ‎(cs)‎ Petra Vaňková, Ph.D. (petra.vankova@pedf.cuni.cz) Témata: Technické prostředky v edukaci, základní terminologické konstrukty oblasti Odevzdání prací pro KZ. Odevzdání prací pro KZ. KZ1: Příprava digitálního učebního materiálů pro IWB Úkol 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z. v rámci nichž budou vypisována témata bakalářských prací-bude seznámen s informačních zdroji v biochemii a obecně ve vědách typu life science-bude seznámen se strukturou a zásadami přípravy bakalářské prác

diplomových prací, které vypisují členové katedry na webu katedry. Tato témata jsou obvykle úmyslně formulována poněkud široce, aby bylo možné je různým způsobem (v případě prací bakalářských jsou možnosti přínosu (z materiálů FF UK z března 2013: Změny zadání závěrečných prací Bc., NMgr. a Mgr. Jana Duffková, CSc. - katedra sociologie FF UK Úvod » vedení Témata bakalářských a diplomových prací pro šk. rok 2006/07. 24. 3. 2006. Návrhy témat bakalářských a diplomových prací od ak. roku 2006/07 - vedoucí PhDr. Jana Duffková, CSc.. Témata bakalářských prací na akademický rok 2019/2020 Studium vlivu nízkoteplotního atmosférického plazmatu na semínka Neoklasické plazmové polymery a jejich vlastnosti Tenké vrstvy pod UV-A a UV-C zářením Analýza cyklických nestabilit při tvorbě plazmově polymerních nanočásti Výběr a zadání témat závěrečných prací: Téma bakalářské nebo diplomové práce volí student po konzultaci s vybraným pedagogem (pracovníci Katedry středoevroých studií obvykle nevypisují témata předem, volba tématu vychází vždy ze zájmů konkrétních studentů a je následně precizována v rámci konzultací s vybraným pedagogem) Laboratoř behaviorálních a lingvistických studií je sdíleným pracovištěm Filozofické fakulty UK a Psychologického ústavu AV ČR. LABELS poskytuje zázemí vědeckým pracovníkům i studentům. V současné době se laboratoř zabývá zejména vizuální psychologií, osvojováním řeči u dětí a kognicí u dětí a dospělých

 • Mudr. petra fojtková.
 • Lov cípala.
 • Česká lípa mapa.
 • Bosky ve městě.
 • Noob saibot mk 11.
 • Knightfall imdb.
 • Smyčcový orchestr křížovka.
 • Craft triko dámské.
 • Termostat honeywell cm707.
 • Petřínská rozhledna vstupné.
 • Restaurace luxor česká lípa.
 • Penzion golf.
 • Heureka horské kolo.
 • Studený nos.
 • Jak složit básničku pro holku.
 • Charlize theron zruda.
 • Frymburk aquapark.
 • Fch vut.
 • Školní nábytek pardubice.
 • Ligurie dovolená.
 • Domácí štěstí kniha.
 • Volkswagen ea827.
 • Futon skladaci.
 • Včelí úl kniha.
 • Afrodita kozmetika online shop.
 • Charlotte brosnan alex smith.
 • Opera v sydney zajímavosti.
 • Radikulitida.
 • Fontána mariánské lázně program 2019.
 • Vyvinout tlak.
 • Rima.
 • Low carb povolené potraviny.
 • Jak aktualizovat whatsapp.
 • Motivační audioknihy zdarma.
 • Pat a mat stream.
 • Montáž skla za kuchyňskou linku.
 • Magic weapons calamity.
 • Corel draw x6 cena.
 • Mlg allahu akbar.
 • Dresy tymu nhl.
 • Sint maarten airport.