Home

Mechanika síly

Síla - Wikipedi

Posunutí síly: sílu je možno po její nositelce libovoln posunout bez dalších důsledků. 2. Skládání sil: náhrada n kolika sil silou jedinou - výslednicí. 3. Rozklad síly: náhrada síly dvma složkami v zadaných smrech (velmi þasto se jedná o rozklad do sm rů souřadných os). 4 Těmito videy začínáme téma prutových soustav. To jsou soustavy těles složené z přímých prutů, které jsou vázány v rotačních vazbách (styčnících) a vnější zatížení působí pouze do styčníků.Díky tomu mají síly v prutech směr osy prutu (někdy se jim také říká osové síly) a pruty jsou tedy namáhány čistě na tah nebo tlak

13. Dvě síly stejné velikosti 250 N svírají úhel 60°. Určete velikost 14. Určete výslednici sil 65 N a 72 N, jsou-li na sebe kolmé. 15. Na těleso působí ve dvou bodech od sebe vzdálených 24 cm dvě síly 50 N a 30 N. 16. Na těleso působí ve dvou bodech od sebe vzdálených 24 cm dvě síly 50 N a 30 N. 17 Otáčivé účinky síly . M ( N · m ) - moment síly M = F · r. F ( N ) - síla Rovnováha sil : F 1 · r 1 = F 2 · r 2. r ( m ) - rameno. Zpět na začátek stránky . 4. Deformační účinky síly . p ( Pa ) - tlak p = F / S. Technická mechanika. Krok za krokem ke zlepšení výuky automobilních oborů grafické schéma, základní zákony mechaniky, axiómy, zákon setrvačnosti, zákon zrychlující síly, zákon akce a reakce.. přímočaře i tehdy, působí-li na ně dvě síly opačného směru. Působí-li na těleso konstantní síla, pohybuje se těleso s konstantním zrychlením. Př.: volný pád - tíhová síla - tíhové zrychlení 3. 3. 2. NPZ - ZÁKON SÍLY F G m g & & Ve vakuu padají všechna tělesa s konstantním zrychlením g svisle dolů

Encyklopedie fyziky vydávaná formou průběžně aktualizovaných webových stráne Mechanika kapalin a plynů (ucelený učební materiál na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích); Rande s fyzikou - vzdělávací cyklus České televize, který vznikl ve spolupráci s MFF UK v Praze v roce 201 řešení: W = F ∙ s (síla působí ve směru trajektorie) přičemž pro velikost síly musí platit: F = F 1 + F t F 1 = m ∙ g ∙ sinus α (síla udílející tělesu zrychlení a, s kterým vyjíždí těleso nahoru po nakloněné rovině) F t = f ∙ m . g ∙ cos α (třecí síla) potomF = m ∙ g ∙ sin α + f ∙ m ∙ g ∙ cos α hledaná práce se potom spočítá podle vztah

Mechanika tuhého tělesa - Sweb

Skládání sil - vyřešené příklad

 1. Velikost výsledné síly působící na auto je rovna rozdílu velikostí tahové síly motoru a odporové síly: \[F\,=\,F_m\,-\,F_o.\tag{1}\] Poznámka: Tahová síla motoru nepohání auto přímo. Motor pomocí převodů roztočí kola, ta strkají do vozovky a vozovka zase do nich
 2. Síly v kontinuu • Síly, které působí na kontinuum jsou dvojího druhu • Mechanika tekutin zna čí mechaniku kapalin (hydromechaniku) a mechaniku plyn ů(aeromechaniku) • Mechanické chování kapalin a plyn ů je do té míry podobné, že je výhodné jeho obecný popis d ělat spole čně a pouze p ři diskusi dílčích.
 3. Síla, hmotnost, hybnost, moment síly a moment hybnosti. Newtonovy zákony. Inerciální a neinerciální soustava sou ř adná. Pohybové rovnice. Pohyb hmotného bodu v pohybující se referenční soustavě (Eulerovo, odstředivé, Coriolisovo zrychlení). Působení zdánlivých setrvačných sil

Prutové soustavy - styčníková metoda Onlineschool

MECHANIKA - FSTATIKA F F Ing. Radek Šebek 2012 - x + x + y - y F 1 F 2 F 3 4 F V 0 F 2y F 1x F 2x F 3x F 4x F 1y F 3y 4y F Vy F Vx D D D D D V A B F RAy b F F b a F RBy l A F 2Z 1Z B a b c h D F RB A F RA = ? B b a b Obr. 44 Silové poměry na nosníku zatíženém momentem síly. 52 MECHANIKA STATIKA Řešení početní: F F RB c +M + Fy F RBy B A F RAy + Fx a F RBx b b Podmínky rovnováhy: (48) (49) (50) Z rovnice (50) vypočítáme FRAy, z rovnice (49) vypočítáme FRBy a z rovnice (48) vypočítáme FRBx Š, Š A Ř echnická mechanika - Statika lektronická učebnice Ing. Jaromír Petr Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.002

Řešené příklady RNDr

Mechanika kontinua model kontinua (model spojitého prostředí): a) prostor je spojitý (souvislá množina MG geometrických bodůBG) b) každé těleso je spojité (můžeme je chápat jako souvislou množinu MM materiálových bodůBM) Axiom kontinuity: V každém okamžiku je každému bodu prostoru přiřazen materiálový bo Nakreslete si obrázek a v něm vyznačte všechny síly, které působí na závaží a na kbelík. Napište pro závaží a kbelík jejich pohybové rovnice. Zaveďte si souřadný systém. Moment síly a vektorový součin (SŠ+) Mechanika tekutin (34) Tlak v tekutinách (11 Síly mohou p ůsobit na dálku (gravita ční, elektrická, magnetická) nebo pouze p ři vzájemném kontaktu p ředm ětů (t ření, dotykové síly). Př. 2: Na obrázku je nakreslena kuli čka ležící na stole. Nakresli do n ěj všechny síly, které působí na kuli čku. Fg FS Na kuli čku p ůsobí dv ě síly AR, VR Elektrostatika Elektřina, Elektromagnetismus Fyzika Informatika Jaderná fyzika Kmitání, vlnění, akustika Magnetismus Malá fyzika Mechanika Mechanika: energie a její přeměny Mechanika: pohyb Mechanika: převody Mechanika: stavby Mechanika: síly Molekulová fyzika a termika Měření fyzikálních veličin Měření.

Skládání sil - FYZIKA 007

zákon síly. akce a reakce. rovnováha sil. výslednice sil. Aby na páce byla rovnováha, musí proti sobě vždy působit stejné: síly. ramena. momenty. působiště. kladky. Tlak závisí přímo úměrně na síle a nepřímo úměrně na: objemu. tření. hmotnosti. hustotě. obsahu. Tank váží 50 000 kg a obsah jeho pásů je 5 m2. V tomto videu se podíváme stavařskou optikou na vnitřní síly.Vnitřní síly jsou účinky v materiálu, např. nosníku, které jej drží pohromadě, když na něj působ..

7. třída - Otáčivý účinek síly Moment síly, páka Síla může mít otáčivé účinky. Působící síla může měnit otáčivý pohyb tělesa, můžeme těleso roztočit, zbrzdit nebo zastavit. Moment síly Otáčivý účinek síly závisí na velikosti síly, ale také na vzdálenosti od osy otáčení mechanika ii pruŽnost a pevnost josef gruber stŘednÍ prŮmyslovÁ Škola strojnickÁ a stŘednÍ odbornÁ Škola profesora Švejcara, plzeŇ, klatovskÁ 109. 2 . 3 obsah pruŽnost a pevnost 1. vnější a vnitřní síly,.

Vzorce z fyziky - Sweb

8. Technická mechanika - Švehlov

Newtonova mechanika - II. 2. Zákon síly - zm ěna hybnosti t ělesa je p římo úměrná síle půso-bící na t ěleso 3. Zákon akce a reakce - v uzav řeném systému každá akce vyvolává stejnou reakci opa čného směr Videopokus zaznamenávající experiment z hodiny, který slouží k vysvětlení rozkládání sil. Záznam obsahuje průběh pokusu a doprovodné grafické značení působících sil při napnutí švihadla dvěma silami s přivázaným závažím, které svou tíhou ovlivňuje rozložení sil. Žáci mohou znovu pozorovat děj demonstrovaný v hodině. Úkolem je popsat vlastními slovy.

Velikost síly nanášíme jako orientovanou úsečku na nositelku síly s počátkem v působišti síly. Smysl síly se označí šipkou na jejím konci. Délka úsečky, která představuje vektor síly je dána velikostí síly a měřítkem sil. Měřítko sil může být zadáno např. m F: 100 N =̂ 1 mm, nebo m F: 1000 N =̂ 10 mm, nebo m Maturitní otázky › Fyzika › Mechanika tuhého tělesa Síly F1 a F2 přeneseme po vektorových přímkách do průsečíku C. V bodě C je složíme do vektorového rovnoběžníku. Výslednici F pak přeneseme do bodu D, který leží na spojnici působišť A a B. Takto postupujeme při skládání libovolného počtu. Fyzika - obsah > Mechanika - teorie srozumitelně > Hybnost, impuls síly. Hybnost, impuls síly. Představme si letící tenisový míček a medicinbal. Oba letí rychlostí 30 km ∙ h −1.Tenisák má hmotnost 58 gramů a medicinbal 3 kilogramy

ným řezem. To znamená, že v rovnováze musí být síly v přerušených prutech, akční síly a vnější reakce působící na každou oddělenou část prutové soustavy. Tyto síly tvoří obecnou rovinnou soustavu sil, pro kterou píšeme tři podmínky rovnováhy, z nichž alespoň jedna musí být momentová Moment síly jako vektor definujeme pomocí vektorového součinu polohového vektoru r 67 a síly F: K tomu, abychom plně popsali moment síly, musíme znát velikost, směr a působiště síly, která jej vyvolává a zvolit momentový bod. Leží-li vektor síly v rovině kolmé na rotační osu tělesa, je výhodné zvolit jako momentový. 1. teoretická mechanika, 2. kvantová teorie, 3. statistická fyzika, 4. teorie plazmatu. Fyzika 20. století je poznamenána vznikem dvou oddělených fyzikálních směrů - obecné teorie relativity a kvantové teorie. Každý z těchto směrů popisuje svým způsobem pojem síly ve fyzice Přednášky Doc. Vrzaly on-line Přednáška 1. 00:00 Úvod; 02:29 Síla v prostoru; 24:55 Síla v rovině; 28:53 Moment síly; 30:17 Moment síly k počátku souř. syst

Pružinový siloměr 2N / 0,04N (růžový) | Conatex učební pomůcky

Mechanika :: Me

Stavební mechanika SMR1 (K132SMR1) Jestliže na hmotný bod nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu. Isaac Newton 1643—1725 2. Jestliže na hmotný bod působí síla, pak s Můžete měnit polohu působící síly. Pomůcka zobrazuje působící reakce, průběh normálové síly a posouvající síly. Obloukový nosník: Obloukový nosník vetknutý a prostě podepřený, zatížený spojitým zatížením a osamělou silou. Můžete měnit polohu podpor (a tím tvar konstrukce) a velikost zatížení

Odporové síly

Mechanika - Fyzika 00

Dále můžeme propočítat působící síly. Nit je v napnuté poloze napínána silou 2,75 N, to dává při délce ramene 10 cm moment síly natažené pastičky M = F · d = 0,275 Nm. Tato síla prostřednictvím nitě roztáčí osku s poloměrem 1 mm, tj. působí momentem síly 2,75 N · 0,001 m = 0,00275 N·m vnitřní síly v bodě a v průřezu na lomeném rovinném nosníku pravoúhlém, vnitřní síly v bodě a v průřezu na lomeném rovinném nosníku se šikmými pruty, Vzorový test; Skupina 1 (12:00~) Skupina 2 (13:00~) Domácí úlohy 2 Vnit řní síly • Prut v rovin ě - 3°volnosti • Podep ření - 3 vazby → odebrány 3°volnosti, staticky ur čitá úloha • Vn ější zatížení a reakce - musí být v rovnováze → 3 podmínky rovnováhy, z nich 3 neznámé reakce • Vn ější zatížení a reakce se nazývají vn ější síly • Uvnit ř nosníku p ůsobením vn ějších sil vznikají vnit řní síly Aeromechanika. učební text. cvičný test 12 vysledky. 1.a Mechanika plynů - atmosférický tlak - výklad. 1.b Přítomnost atmosférického tlaku - exp. 1.c Torricelliho pokus (krátký dok. - angl. Moment síly M k bodu vyjadřuje otáčivé účinky síly F k bodu v prostoru nebo rovině.Toto téma jsme už rozebírali ve fyzice, ale teď si jej více specifikujeme. Na středoškolské úrovni se totiž nerozlišuje mezi momentem síly k bodu a k ose, což jsou ve statice dva rozdílné pojmy

Místo skutečné síly vytvářející impuls uvažujeme někdy konstantní průměrnou sílu . (3,30) Vzorec (3,30) vystihuje přirozeně požadovanou vlastnost průměrné síly , aby tato síla udělila hmotnému bodu za stejný časový interval stejný impuls jako skutečně působící časově proměnná síla první stranu vytiskněte, rozmnožte žákům a nechte je narýsovat výsledné síly. Poté jim promítněte řešení na druhé straně a zkontrolujte pravítkem, jak přesně pracovali pracovni_list_skladani_sil.pdf [28 KB Algebraický výpočet výsledné síly ze dvou působících sil

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU - část 07 MECHANIKA KAPALIN - 01. • 01) Co víme o kapalinách: Vlastnosti kapalin souvisejí s jejich částicovou stavbou - částice jsou v neustálém neuspořádaném pohybu, snadno mění polohu, ale oproti plynu jsou velmi blízko sebe, proto: snadno mění svůj tvar podle tvaru nádoby, jsou tekuté (můžeme je přelévat tlakové síly použít vztah. ale musíme počítat se střední hodnotou hydrostatického tlaku uprostřed stavědla. takže tlaková síla působící na stavědlo je. Působiště tlakové síly bude ležet na svislé ose stavědla blíže k základně. Řešení (2. způsob)

BDA013 Stavební mechanika 1 (EVB) zimní semestr 2020/2021 Stiskněte klávesu F5 pro obnovení stránky ve Vašem prohlížeči!!!!! Harmonogram předmětu BDA013 - zimní semestr 2020/2021. Zadání 4. opravného testu ke dni 9.12.2020 7:00. Test je nutné zaslat na adresu vyučující (malikova.l@fce.vutbr.cz) nejpozději do 7:50 téhož dne!! Manometr - Mechanická energie - Mechanická práce - Mechanický stroj - Mechanika kapalin a plynů - Mechanika tekutin - Měrná tíha - Moment setrvačnosti - Moment síly Nakloněná rovina - Neinerciální vztažná soustava - Nerovnoměrný pohyb - Nerovnoměrný pohyb po kružnici - Nerovnoměrný přímočarý pohyb - Newtonovy. Mechanika - tažná síla. Co se stane s velikostí tažné síly vozidla v okamžiku, kdy automobil přechází z jízdy po vodorovné silnici na jízdu do kopce, jestliže výkon motoru zůstane stejný a zůstane zařazen stejný rychlostní stupeň? A) tažná síla motoru se nezmění. Moment síly k bodu a ose. Silová dvojice. Uložení tělesa v rovině. Obecná rovinná soustava sil. Rovnováha tělesa v rovině početně. Uložení tělesa v prostoru. Obecná prostorová soustava sil. Rovnováha tělesa v prostoru. Soustavy těles. Analytické řešení rovinných soustav těles. Prutové soustav Po odstranění příčné síly zůstane prut v pro-hnutém stavu (obr. 1.1 vlevo) jen za působení ohybového momentu Moz(x) = Fkrv(x)· (1.1) Při vyšetřování stability přímých prutů musíme tudíž vycházet z přetvořené střed-nice podle teorie 2. řádu. Velikost kritické síly Fkr je závislá na tuhosti stlačovaného prutu

Těžiště tělesa

Rozkladem síly, který je opa,ným d jem ke skládání sil, získáme složky síly. Pozor musíme dát na odlišení složky síly od pr-m tu síly, tak jak je to patrné pro r-znob žné p ímky p1, p2. Op t platí jednoduché vztahy F F1 F2 r r r = + = + 2 1 2 cos() 2 2 2 F F1 F F F Ur7ení síly 6. Vnitřní síly, vnitřní síly na přímém prutu. 7. Reakce a vnitřní síly prostorové konzoly. 8. Vnitřní síly na lomeném a šikmém nosníku 9. Vnitřní síly na složených soustavách I. 10. Výpočet vnitřních sil na složených soustavách - prohloubení znalostí výpočtu. 11 1.3.1. Síly 1. Definovat základní veli činy: hmotnost, síla, moment síly, hybnost, v četn ě jednotek SI. 2. Um ět ur čit výslednici sil a provést rozklad síly do složek v různých případech (graficky i po četn ě). 3. Definovat sílu jako vektorovou veli činu a znát její jednotku. 4 mechanika ii pruŽnost a pevnost josef gruber stŘednÍ prŮmyslovÁ Škola strojnickÁ a stŘednÍ odbornÁ Škola profesora Švejcara, plzeŇ, klatovskÁ 109. 2 . 3 obsah pruŢnost a pevnost 1. vnější a vnitřní síly,.

Stavebni mechanika 2 (K132SM2)

Video: Mechanická práce - FYZIKA 00

Pružiny - pružná síla a její práce | Onlineschool

2 Trakční mechanika, trakční charakteristiky Síly jsou brány jako statické účinky bez dynamických rázů. Předpokládá se, že u kolejového vozidla nedochází k působení tažné a brzdné síly ve stejném okamžiku. Uvedený obrázek 8 představuje ideální vozidlo s rozložením jednotlivých sil a odporů Mechanika I - Statika doc. Ing. David Cirkl, Ph.D. katedra mechaniky, pružnosti a pevnosti david.cirkl@tul.cz. Definice síly v prostoru Parametry: bod nositelky A[x A,y A,z A] nositelka f( , , ) velikost síly F smysl síly + z x y ⃗k ⃗ Otáčivé účinky síly dobře popisuje veličina moment [moment] síly vzhledem k ose otáčení, která se značí a její jednotkou je N.m. Velikost momentu síly se určí podle vztahu , kde F je velikost síly a r je vzdálenost přímky, na níž leží vektor síly, od osy otáčení. Moment síly je vektorová veličina

• Mechanika • Elektřina a magnetismus • Molekulová fyzika a termika • Mechanické kmitání a vlněn 6.02 Moment síly vzhledem k ose otáčení. Mechanická práce lze určit i graficky. Zobrazíme-li závislost velikosti síly F 1 (rovnoběžné složky) na dráze s, pak získáme pracovní diagram. Velikost práce W je plocha, kterou ohraničuje graf velikosti síly, počáteční a konečná hodnot

Třecí síla - smykové tření - Nabl

PPT - Mechanika I IPPT - Gymnázium, Havířov -Město, Komenského 2, pPPT - ZŠ a MŠ L

V oddílu fyzika naleznete odkazy na on-line výpočty a vzorce různých fyzikálních jevů. Jednotlivé výpočty pak umí dopočítat to co zrovna potřebujete jakých koliv jednotkác Mechanika 1 - KME/MECH1 Garant. Prof. Ing. Jiří Křen, CSc. Obecná soustava sil, rovnoběžné síly. Střed hmotnosti. 9. týden: Aplikace středu hmotnosti. Uložení a rovnováha bodu v rovině (včetně pasivních účinků) Domácí úkoly 1 - MECHANIKA Halliday, Resnick, Walker: Fyzika (dále jen zkratka HRW) Díl I (Mechanika) 12.23Ú - definice momentu síly - vektorový součin F, r (viz HRW, Dodatek E) 12.51C - moment hybnosti pro tuhé těleso, ZZMH, Ek otáčivého pohyb Mechanika kapalin a plynů - velikost vztlakové síly, kterou je těleso v kapalině nadlehčováno, je přímo úměrná hustotě kapaliny a objemu ponořené části tělesa - velikost vztlakové síly nezávisí na tvaru tělesa ani na tom, v jaké je hloubc Vnitřní síly Na nosníky působí vnější síly(zatížení a reakce) a teoreticky předpokládáme, že působí v ose souměrnosti. Působením vnějších sil vznikají v nosníku vnitřní síly jejichž výslednici můžeme stanovit v libovolném místě Teoretická mechanika NOFY003, 3/2, Zk/Z prof. Jiří Podolský, doc. Jiří Langer Anotace: V přednášce se studenti seznámí s analytickými formulacemi klasické mechaniky hmotných bodů a tuhého tělesa a s úvodem do teorie kontinua

 • Smazání certifikátu.
 • Štoček do razítka.
 • Nyse stock list.
 • Červený javor bonsai.
 • Jak zazipovat soubor winrar.
 • Bratrstvo neohrozenych.
 • Goldendoodle štěně.
 • Výprodej rybářských navijáků.
 • Dolní index v matematice.
 • Carface nosič kol.
 • When did operation overlord occur.
 • Řidičský průkaz a2 b.
 • Duhovka droga.
 • 10 free no deposit.
 • Zubní ordinace hybešova brno.
 • Svalovec vývoj.
 • Dřevěné plotovky bazar.
 • Ccm super tacks brusle.
 • Aztécká bohyně lékařství.
 • Co je soudní moc.
 • Sid vicious and nancy spungen historia.
 • Zaluzielevne email cz.
 • Vyhláška 173/95.
 • Herkules a xena.
 • Včela trpasličí.
 • Bralet eshop.
 • Co je dolní dutá žíla.
 • Dlouhodobá předpověď počasí španělsko costa brava.
 • Zaměstnávání ukrajinců s polským vízem.
 • Kreativní tábor.
 • Hobit neočekávaná cesta.
 • Akg shop.
 • Vtipné vánoční přání obrázky.
 • Procvičování velkých písmen 6. třída.
 • Šedá podlaha.
 • Kadeřnické studio olomouc.
 • Minikiwi.
 • Luňák silueta.
 • Skleněný konferenční stolek černý.
 • Nádražní restaurace krnov menu.
 • Zrcadlo na strop.